thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước cầu 10.000DWT, cầu 20.000DWT, vũng quay tàu, lối vào cảng hàng lỏng của Công ty TNHH Cầu cảng Euro (Việt Nam)


HPG-101-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

        Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 64/2019/EJVN-OPR ngày 14/10/2019 của Công ty TNHH Cầu cảng Euro (Việt Nam);

        Căn cứ văn bản số 1590/CVHHTH-PC ngày 20/9/2019 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu cảng hàng lỏng của Công ty TNHH Cầu cảng Euro (Việt Nam);

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước cầu 10.000DWT, cầu 20.000DWT, vũng quay tàu, lối vào cảng hàng lỏng của Công ty TNHH Cầu cảng Euro (Việt Nam) như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

STT

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

L

20°49'50.5"

106°47'40.1"

20°49'46.9"

106°47'46.9"

2

M

20°49'52.8"

106°47'42.6"

20°49'49.2"

106°47'49.4"

3

N

20°49'52.7"

106°47'49.2"

20°49'49.2"

106°47'56.0"

4

O

20°49'54.7"

106°47'53.1"

20°49'51.2"

106°47'59.8"

5

P

20°49'54.7"

106°48'02.1"

20°49'51.2"

106°48'08.9"

6

Q

20°49'52.2"

106°47'53.9"

20°49'48.6"

106°48'00.7"

7

R

20°49'47.2"

106°47'48.3"

20°49'43.6"

106°47'55.0"

8

S

20°49'44.8"

106°47'47.1"

20°49'41.2"

106°47'53.9"

9

T

20°49'43.1"

106°47'47.1"

20°49'39.5"

106°47'53.9"

10

U

20°49'43.2"

106°47'40.1"

20°49'39.6"

106°47'46.8"

11

H

20°49'43.5"

106°47'39.6"

20°49'40.0"

106°47'46.3"

12

I

20°49'39.4"

106°47'35.1"

20°49'35.9"

106°47'41.9"

13

K

20°49'40.8"

106°47'33.7"

20°49'37.2"

106°47'40.4"

14

G

20°49'44.9"

106°47'38.1"

20°49'41.3"

106°47'44.9"

 
  1. Thời gian thi công công trình: Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 30/01/2020;
  2. Các phương tiện tham gia thi công:

STT

Tên phương tiện

Chủng loại

Thời gian thi công

1

HP 3308

Ponton cẩu

Từ 14/10/2019 đến 30/01/2020

2

HP 3783

nt

3

HP 2096

Sà lan

nt

4

HP 3695

nt

5

HP 4761

nt

6

HP 4322

Từ 14/10/2019 đến 17/12/2019

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên đoạn luồng Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

                + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website