thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng


HPG-52-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Phà Rừng được đo đạc và hoàn thành ngày 20/5/2024;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Đoạn luồng từ luồng hàng hải Hải Phòng đến cầu Bạch Đằng:

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.9m (bốn mét chín).

2. Đoạn luồng từ cầu Bạch Đằng đến cầu Công ty đóng tàu Phà Rừng:

2.1. Đoạn từ cầu Bạch Đằng đến cặp phao số 5, 6:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.6m (ba mét sáu).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu từ 2.6m đến 3.5m, tại phía biên phải luồng, từ hạ lưu phao số 5 khoảng 450m đến khu vực phao số 5, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 26m;

- Tồn tại chướng ngại vật là các bè nuôi trồng thủy sản tại phía biên phải luồng, đoạn từ thượng lưu phao số 1 khoảng 220m đến hạ lưu phao số 3 khoảng 470m (từ Km 01+700 đến Km 02+700), khu vực lớn nhất lấn vào vùng quay của các bến phao neo Bạch Đằng khoảng 100m.

2.2. Đoạn luồng từ cặp phao số 5, 6 đến hạ lưu cặp phao số 17, 18:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.5m (hai mét rưỡi).

          Lưu ý: Tồn tại chướng ngại vật là các bè nuôi trồng thủy sản tại phía biên phải luồng, đoạn từ thượng lưu phao số 5 khoảng 530m đến hạ lưu phao số 7 khoảng 500m (từ Km 05+700 đến Km 06+150), khu vực lớn nhất lấn vào luồng khoảng 18m.

2.3. Đoạn luồng Sông Giá (từ hạ lưu cặp phao số 17, 18 đến cầu Công ty đóng tàu Phà Rừng):

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 1.9m (một mét chín).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu từ 1.6m đến 1.8m, tại phía biên trái luồng, từ hạ lưu phao số 20 khoảng 110m đến thượng lưu phao số 20 khoảng 180m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m;

- Dải cạn có độ sâu 1.8m, tại phía biên phải luồng, từ thượng lưu Đăng tiêu 19 khoảng 70m đến thượng lưu Đăng tiêu 19 khoảng 140m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 4m;

- Điểm cạn có độ sâu 1.7m, tại phía biên phải luồng, cách Đăng tiêu 19 về phía thượng lưu khoảng 925m, cách biên phải luồng khoảng 5m, tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°56'51.4"

 106°45'16.6"

 20°56'47.8"

 106°45'23.4"

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Phà Rừng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên. Tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực luồng hàng hải tồn tại các chướng ngại vật nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn           

Bản PDF

 Liên kết website