thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 5 cảng Cửa Lò


NAN-10-2024

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Lò

        Căn cứ Đơn đề nghị thông báo hàng hải số 5624/CV-CCL ngày 10/6/2024 của Công ty TNHH Cảng Cửa Lò;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 5 cảng Cửa Lò độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

  1. Vùng nước trước bến:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV7

 18°49'53.8"

 105°42'51.7"

 18°49'50.2"

 105°42'58.4"

NV8’

 18°49'55.0"

 105°42'53.1"

 18°49'51.4"

 105°42'59.8"

NV13’

 18°49'55.3"

 105°42'42.7"

 18°49'51.7"

 105°42'49.4"

NV14

 18°49'54.0"

 105°42'42.6"

 18°49'50.4"

 105°42'49.3"

độ sâu đạt: 7.5m (bảy mét rưỡi).

         Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 6.8m đến 7.4m, tại khu vực mép cầu từ điểm NV14 đến hạ lưu điểm NV14 khoảng 90m, điểm rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 14m;

        - Dải cạn khu vực điểm NV7 có độ sâu từ 7.1m đến 7.4m, điểm rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 7m;

        - Dải cạn khu vực điểm NV8’ có độ sâu từ 5.5m đến 7.4m, điểm rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 17m.

  1. Vùng nước chuyển tiếp:

2.1. Vùng nước tiếp giáp vùng nước trước bến số 5:

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV8

 18°49'55.1"

 105°42'51.8"

 18°49'51.4"

 105°42'58.5"

NV10’

 18°49'59.0"

 105°42'51.9"

 18°49'55.4"

 105°42'58.5"

NV11

 18°49'59.1"

 105°42'50.5"

 18°49'55.5"

 105°42'57.2"

NV12

 18°49'57.7"

 105°42'42.7"

 18°49'54.1"

 105°42'49.4"

NV13’

 18°49'55.3"

 105°42'42.7"

 18°49'51.7"

 105°42'49.3"

        độ sâu đạt: 5.9m (năm mét chín).

        Lưu ý: - Dải cạn dài khoảng 70m từ vị trí cách điểm NV8 khoảng 10m về phía Bắc đến vị trí cách điểm NV10’ khoảng 40m về phía Nam, có độ sâu từ 5.2m đến 5.8m, điểm rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 20m;

        - Dải cạn dài khoảng 50m từ vị trí cách điểm NV13’ khoảng 13m về phía Bắc đến vị trí cách điểm NV12 khoảng 11m về phía Nam, có độ sâu từ 5.5m đến 5.8m, điểm rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 34m.

        2.2. Vùng nước phía hạ lưu vùng nước trước bến số 5:

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV8’

 18°49'55.0"

 105°42'53.1"

 18°49'51.4"

 105°42'59.8"

NV9

 18°49'58.6"

 105°42'57.0"

 18°49'55.0"

 105°43'03.7"

NV10

 18°49'58.9"

 105°42'54.5"

 18°49'55.3"

 105°43'01.2"

NV10’

 18°49'59.0"

 105°42'51.9"

 18°49'55.4"

 105°42'58.5"

NV8

 18°49'55.1"

 105°42'51.8"

 18°49'51.4"

 105°42'58.5"

         độ sâu đạt: 2.9m (hai mét chín).

Lưu ý: Dải cạn dài khoảng 20m từ vị trí cách điểm NV8’ khoảng 15m về phía Đông Bắc đến vị trí cách điểm NV8’ khoảng 30m về phía Đông Bắc, có độ sâu từ 2.2m đến 2.8m, điểm rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 14m.

Bản PDF


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website