thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-08-2024

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Việt – Quảng Trị được đo đạc và hoàn thành ngày 09/5/2024;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Việt – Quảng Trị, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

1. Luồng tàu

1.1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 3, 4:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.0m (ba mét không).

1.2. Đoạn luồng từ cặp phao số 3, 4 đến vùng quay tàu:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.5m (hai mét rưỡi).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 2.3m đến 2.4m, tại phía biên phải luồng, kéo dài khoảng 75m (từ thượng lưu phao số 3 khoảng 120m đến thượng lưu phao số 3 khoảng 195m). Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.      

2. Vùng quay tàu                           

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 250m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'16.6"

107°11'15.8"

16°54'12.9"

107°11'22.4"

 

Độ sâu đạt: 5.0m (năm mét không).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 3.4m đến 4.9m, từ khu vực hạ lưu bến số 1 đến hạ lưu bến số 2 cảng Cửa Việt, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Việt – Quảng Trị đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50018, V14N0018;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

Bản PDF

 Liên kết website