thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng nước trước Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng


HTH - 06 - 2023

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

Tên luồng

: Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 596/DKVA-KTAT ngày 03/4/2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng nước trước Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước  số "0" Hải đồ như sau:

          1. Luồng tàu:

          Luồng tàu từ biên trái luồng hàng hải Vũng Áng đến vùng quay tàu, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu luồng đạt: 13.9m (mười ba mét chín).

          2. Vùng quay tàu:

          Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 125m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WSG-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°07'02.6"

106°24'10.2"

18°06'59.0"

106°24'16.9"

 

          Độ sâu đạt: 12.1m (mười hai mét mốt).

          3. Vùng nước trước bến:

          a. Trong phạm vi vùng nước trước bến 15.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

18°07'03.8"

106°24'15.5"

18°07'00.2"

106°24'22.2"

B

18°06'59.5"

106°24'21.3"

18°06'55.9"

106°24'28.0"

C

18°06'57.4"

106°24'20.4"

18°06'53.8"

106°24'27.1"

D

18°06'59.7"

106°24'13.9"

18°06'56.1"

106°24'20.6"

 

          Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 8.5m đến 9.9m, từ vị trí điểm B đến điểm C chiều dài khoảng 70m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 30m.   

          b. Trong phạm vi vùng nước trước bến 3.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

18°06'58.8"

106°24'13.6"

18°06'55.2"

106°24'20.2"

F

18°06'56.8"

106°24'19.2"

18°06'53.2"

106°24'25.9"

G

18°06'55.2"

106°24'18.6"

18°06'51.6"

106°24'25.3"

H

18°06'57.3"

106°24'13.0"

18°06'53.7"

106°24'19.6"

 

          Độ sâu đạt: 6.1m (sáu mét mốt).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 5.2m đến 6.0m, tại khu vực điểm G, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 16m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng vào Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng, đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏLiên kết website